Praha.cz

 
Informace o územním plánování
Územní plánování

Územní plánování se týká každého občana, jelikož se jedná o změny v jeho obci. Abychom pochopili, o co se jedná a jak územní plánování funguje, je třeba si vyjasnit, co tento pojem vlastně znamená, kde se tu vzal a jak to ohledně územního plánování chodí.
plánování Územní plánování je nástrojem veřejné správy a spočívá v průběžné a neustálé činnosti sloužící k zajištění předpokladů pro výstavbu a pro trvale udržitelný rozvoj území. Zároveň musí hledat kompromisy mezi úředními a politickými nástroji a mezi soukromými a veřejnými zájmy.


V rámci územního plánování je podporován a pěstován vyvážený vztah územních podmínek pro tři „pilíře“: příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.


Budou se vás týkat změny územního plánu? Jak najít potřebné informace >>>Hlavní úkoly územního plánování:

Základní dokumentace

ok analýza stavu území

ok stanovení koncepce rozvoje a ochrany území

ok prevence, zejména ve vztahu k ekologickým a přírodním katastrofám

ok regenerace a revitalizace území

ok vyhodnocování ekonomické efektivnosti vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů při realizování změn v území

V současné době jsou v rámci Prahy platné dva základní typy dokumentů.

I. Územně plánovací dokumentace jsou závazné dokumenty pořizované Odborem stavebním a územního plánu MHMP a všechny kroky schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Konkrétně se jedná o:


II. Územně plánovací podklady, které však nejsou závazné.
Kdo se účastní územního plánování

Životní prostředíNa územní plánování mají vliv politici, úředníci příslušných orgánů, odborníci a také veřejnost, která se může účastnit projednávání dokumentů, ohledně územního plánování, či je se podílet na jejich tvorbě.


Orgány územního plánování, které jej pak přímo vykonávají, jsou především orgány obcí a krajů a Ministerstvo pro místní rozvoj. Jelikož má Praha v rámci ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem, proces územního plánování v hlavním městě je poněkud složitější.


Nový metropolitní územní plán naleznete zde >>>


Jak se bránit změnám? Poradíme vám >>>
Vývoj územního plánování

Historie Prahy

Náznaky územního plánování v Praze můžeme hledat už ve středověku, avšak jeho podoba, tak jak jej známe dnes, sahá do roku 1886, kdy platilo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 6 územních plánů, které již byly legislativně zakotveny.


Jelikož je územně plánovací činnost proces, který je živý, neustále se vyvíjí a setkává se s novými požadavky a nároky společnosti, zákony, které jej upravují, se novelizují či zcela mění.


Do nedávna, tedy do roku 2006 se územní plánování řídilo zákonem z roku 1976, který byl několikrát novelizován. Avšak aktuálně je od roku 2007 je právní úprava problematiky územního plánování vymezená novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., jehož znění naleznete exclamation zde.


O změnách územního plánování se dočtete zde >>>